Zasady udostępniania informacji publicznej

  Zasady udostępniania informacji publicznej

  Zasady udostępniania informacji publicznej

  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, jest udostępniana na wniosek. Wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej: 2us.zielonagora@mf.gov.pl lub listownie na adres:

  Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

  ul. Dra Pieniężnego 24

  65-054 Zielona Góra

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 20017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izba administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej.

  Udostępnienie informacji na wniosek następuje co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

  W razie gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

  W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udostępnienie informacji publicznej zgodnie ze złożonym wnioskiem z powodu ograniczonych środków technicznych, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji, wskazując jednocześnie sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona.

  Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone.

  Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez urząd następuje w drodze decyzji.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.02.2020 Data publikacji: 07.11.2014 13:04 Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2022 19:37
  Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian